Today is Tuesday, 2024.06.18

News

Search news: Search
9 May 2014 Piiriülene koostöö pakub uusi võimalusi lastele piiriäärsetel aladel

Enam kui 10 000 last saab tulu Eesti, Läti ja Venemaa vahelisest piiriülesest koostööst. Uued mänguväljakud, uued loodushariduskeskused ning ühised spordi- ja kultuuriüritused kaasavad lapsi vabaaja tegevustesse ja harivatesse ettevõtmistesse, rahvusvahelised töötoad ja seminarid pakuvad uusi oskusi ja teadmisi fotograafiast, energiasäästust ja liiklusohutusest. Read more

8 May 2014 Pārrobežu sadarbība starp Igauniju, Latviju un Krieviju bērniem piedāvā jaunas iespējas Pārrobežu sadarbība starp Igauniju, Latviju un Krieviju bērniem piedāvā jaunas iespējas

Vairāk kā 10 000 bērnu gūst taustāmu labumu no sadarbības starp Igauniju, Latviju un Krieviju pārrobežu sadarbības ietvaros. Jauni rotaļlaukumi, jauni dabas izglītības centri un kopēji sporta un kultūras pasākumi piesaista bērnus jaunas kvalitātes brīvā laika un izglītojošām aktivitātēm. Starptautiski semināri sniedz jaunas prasmes fotogrāfijas mākslā, un papildina zināšanas energoefektivitātē un satiksmes drošībā. No 50 programmas ietvaros atbalstītiem projektiem 24 projektu dalībnieki ir bērni, un šogad programmas gada pasākums ir vērsts uz to, lai apkopotu šā atbalsta starpposma rezultātus. Tiešais finansiālais atbalsts bērniem pāri robežām Igaunija-Latvija-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir aptuveni 5 miljoni EUR. Read more

7 May 2014 Новая брошюра-блокнот освещает 20 проектов приграничного сотрудничества между Эстонией, Латвией и Россией

Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия продолжает капитализацию финансируемых проектов в заключительной полноцветной брошюре. Уже третья в серии, эта брошюра “Проектный Блокнот” brochure „Project’s Notebook” представляет информацию о целях, партнерах, общем бюджете и поддержке ЕИСП, а так же контакты 20 проектов, финансируемых по 2-ому Конкурсу проектов. Представленное содержание проектов также дополнено подборкой тематических фотографий. В 2012 и 2013 годах похожие брошюры были подготовлены о 25 проектах 1-го Конкурса проектов и 5 Крупномасштабных проектах, и затем были распространены среди заинтересованных партнеров и на конференциях Программы. Read more

6 May 2014 New Brochure - Notebook highlights 20 cross border cooperation projects between Estonia, Latvia and Russia

Estonia-Latvia-Russia cross border cooperation programme continue capitalisation of supported projects in final colourful brochure. Third in a row this brochure „Project’s Notebook” include information about objectives, partners, total budget and ENPI support, as well contacts of 20 projects supported within 2nd Call for Proposals. Impression of projects’ content is complemented with several thematic photos. In years 2012 and 2013 similar brochures have been produced about 25 1st Call Projects and 5 Large Scale Projects and later on distributed to stakeholders and during Programme Events. Read more

2 May 2014 LANDSCAPE PEARLS: Alūksnē notiek praktiskie semināri par muižu un to parku uzturēšanas labo praksi LANDSCAPE PEARLS: Alūksnē notiek praktiskie semināri par muižu un to parku uzturēšanas labo praksi

24. un 25.aprīlī Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā” ietvaros Alūksnē, Latvijā tika organizēti divu dienu praktiskie semināri. Šajās dienās tika sniegta plaša informācija par Pavlovskas parku, Ļeņingradas apgabalā un Alūksnes muižas parku, kā arī vispārīgi par muižu un to parku uzturēšanu saistītām tēmām – dīķu atjaunošanu, kokaugu kopšanu, parku apzaļumošanu, restaurāciju. Read more

1 May 2014 Приграничное сотрудничество раскрывает новые возможности для детей на приграничных территориях. Приграничное сотрудничество раскрывает новые возможности для детей на приграничных территориях.

Более 10 000 детей выигрывают от сотрудничества между Латвией, Эстонией и Россией на приграничных территориях. Новые игровые площадки, центры экологического образования, совместные спортивные и культурные мероприятия вовлекают детей в совместную игровую и учебную деятельность; международные тренинги дают новые навыки в области фотографии, энерго-эффективности и безопасности движения. Участниками по меньшей мере 24 из 50 проектов приграничного сотрудничества, поддерживаемых в рамках Программы, стали дети. В этом году мероприятия Программы сфокусированы на анализе промежуточных результатов этой поддержки. Read more

30 April 2014 TOUR: Виртуальный тур в средневековье в Лудзе, Латвия

29 апреля в Лудзе, Латвия было представлено новое мобильное приложение, разработанное на основе технологии воссоздания виртуальной реальности, которое позволит туристам увидеть прошлое. Мобильное приложение разработано в дополнение к реконструкции исторического замка Ливонского ордена в Лудзе проектом приграничного сотрудничества «Тур по Латгале и Пскову». Использованная технология визуализации позволяет с помощью планшета увидеть интерьеры и внешнее оформление замка, а также узнать многое об истории и повседневной жизни замка Ливонского ордена тех времен. Read more

29 April 2014 Деятельность на благо приграничных регионов Эстонии, Латвии и России Деятельность на благо приграничных регионов Эстонии, Латвии и России

Вслед за Ленинградской областью, объявившей 2014 год Годом детства, Ежегодная конференция Программы «Совместные решения на благо приграничных территорий Эстонии, Латвии и России», которая состоится в Гатчине, Россия, 3 – 4 июня 2014 года, привлечет внимание к данной тематике. В программе мероприятия презентации успешных проектов приграничного сотрудничества, связанных с крупными инвестициями в приграничных регионах, поддержкой бизнеса и предпринимательства, поддержкой детства, а также доклады о перспективах будущих программ приграничного сотрудничества. Особое внимание, уделяемое Программой поддержке детства, будет освещено в выставке «Дети в фокусе внимания проектов», а также специальном тематическом Информационном бюллетене. Read more

29 April 2014 GREENMAN: Совместная работа по управлению городскими зелеными территориями в приграничных городах Эстонии, Латвии и России GREENMAN: Совместная работа по управлению городскими зелеными территориями в приграничных городах Эстонии, Латвии и России

Столицы приграничных регионов Эстонии, Латвии и России смогут теперь применять новые технологии управления городскими зелеными зонами, с помощью специальной базы данных, разработанной сотрудниками Псковского государственного университета.
Уникальную электронную базу данных парковых массивов города и программное обеспечение для системы управления городскими зелеными зонами получит Администрация города Пскова. Они были разработаны сотрудниками ПсковГУ в рамках проекта Программы ПС Эстония-Латвия-Россия «Тарту. Резекне, Псков: зеленое управление городским развитием и планированием в приграничных столицах Эстонии» (GreenMan). Read more

29 April 2014 TOUR: Virtual tour to medieval times in Ludza, Latvia

Today, on 29 April new mobile application, based on a virtual augmented reality technology, which helps tourists see the past is launched in Ludza, Latvia. Mobile application is a part of reconstruction of the historical Ludza Livonian Order castle and was developed within the cross border project “Tour de Latgale and Pskov”. Augmented reality technology allow with your tablet PC see exterior and interior appearance of the castle, as well learn many facts about the time of the Livonian castle's history and everyday life. Read more

Events calendar
June 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Projects Map