Today is Sunday, 2024.07.14

News

Search news: Search
19 March 2012 Ir noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Turi pašvaldību Igaunijā ar 234 285,00 eiro Programmas līdzfinansējumu

Turi pašvaldība kopā ar bezpeļņas organizāciju “Imperatorski Voksal” (Sanktpēterburga, Krievija) īstenos pārrobežu sadarbības projektu tūrisma attīstības jomā „Exploring the history of narrow gauge railway“ prioritātē 1, pasākumā 1.3. „Tūrisma attīstība”. Kopējais projekta budžets ir 261 285,00 eiro. Read more

19 March 2012 Ir noslēgts Granta līgums starp Apvienoto vadošo iestādi un Rīgas Tehnisko universitāti Latvijā ar 881 156,00 eiro Programmas līdzfinansējumu

Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar Sanktpēterburgas informācijas un automatizācijas institūtu RAS īstenos pārrobežu vides un dabas resursu aizsardzības projektu „Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems” prioritātē 2 – kopējie izaicinājumi, pasākumā 2.1. kopējas aktivitātes, lai aizsargātu vidi un dabas resursus. Projekta kopējais budžets ir 989 356,00 eiro Read more

19 March 2012 Piektā Apvienotā uzraudzības komiteja notiks 4.-5.aprīlī

Piektā Apvienotās uzraudzības komitejas tikšanās notiks 4.-5.aprīlī Pleskavā, Krievijā. Tikšanās laikā tiks pārskatīts Programmas ieviešanas process un gaita, jo īpaši saistībā ar Liela mēroga projektiem, kā arī pirmo un otro projektu konkursu. Tiks pieņemti lēmumi, kas nepieciešami, lai turpmāk nodrošinātu Programmas ieviešanas kvalitāti un efektivitāti. Read more

19 March 2012 Trešais seminārs pirmā projektu konkursa finansējuma saņēmējiem un partneriem notika Pleskavā, Krievijas Federācijā

Apvienotais tehniskais sekretariāts sadarbībā ar Reģionālās kapacitātes stiprināšanas iniciatīvas (Regional Capacity Building Initiative) projektu organizē 5. un 6. martā trešo semināru pirmā projektu konkursa finansējuma saņēmējiem un partneriem, kas tika apstiprināti pirmā projekta konkursa laikā. Semināra mērķis ir detalizēti iepazīstināt apstiprināto projektu Labuma guvējus un projekta partnerus ar Programmas prasībām, lai nodrošinātu atbilstošu projektu ieviešanas procesu un vienmērīgu projektu atskaišu iesniegšanu. Trīs identiski semināri tika organizēti gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Krievijā.
Read more

19 March 2012 Софинансируемый Программой Грант Контракт размером в 284 105,59 евро подписан между СУО Программы и Латгальским Агенством регионального Развития (Латвия)

Латгальское Агенство регионального Развития (Латвия), подписавшее Грант Контракт, совместно с Псковским Государственным Бюджетным Образовательным Учреждением дополнительного образования детей «Детско-Юношеский Центр спортивной подготовки» (Россия) начинают реализовывать проект по приграничному спорту «Продвижение здорового образа жизни посредством проведения спортивных мероприятий в Латгальской и Псковской области». Данный проект проходит по Приоритету 3 – Продвижение сотрудничества между людьми, мера 3.2 – Сотрудничество в сфере культуры, спорта, образования, социального и медицинского обеспечения. Бюджет проекта составляет 315 672,88 евро. 
Read more

19 March 2012 Крупномасштабные проекты подают заявки

Главный офис Совместного Технического Секретариата в Риге и филиалы в Йыхви, Тарту и Пскове получили пять полностью заполненных заявок до установленного срока 2 марта 2012. Была организована немедленная проверка заявок, 2 из которых были высланы в Совместный Мониторинговый Комитет (СМК) Программы на рассмотрение.
Read more

19 March 2012 5-е заседание Совместного Мониторингового Комитета пройдет 4-5 апреля в Пскове, Россия

Во время совещания будет рассмотрен статус реализации Программы, в особенности в отношении Крупномасштабных проектов, 1-го и 2-го Конкурсов проектных заявок, а также будут приняты необходимые решения для дальнейшего эффективного и качественного осуществления Программы.

Read more

16 March 2012 Suuremahulised projektid esitavad täistaotlusi

 

Tähtajaga 2. märts 2012 esitati viis suuremahulise projekti täistaotlust ühise tehnilise sekretariaadi Riia kontorisse ning Jõhvi, Tartu ja Pihkva harukontoritesse. Koheselt alustati ka projektide menetlust ning 2 projektitaotlust  on käesolevaks ajaks edastatud programmi ühisele seirekomiteele (ÜSK) läbivaatamiseks, kinnitamiseks.

Read more

9 March 2012 Large Scale Projects submit Full Application Forms

By the set deadline 2 March 2012 five Full Application Forms have been submitted in the Joint Technical Secretariat’s Main Office in Riga and Branch Offices in Jõhvi, Tartu and Pskov. Verification of Applications was started immediately and 2 Applications have been sent to the Joint Monitoring Committee of the Programme (JMC) for approval. Read more

9 March 2012 5th meeting of the Joint Monitoring Committee will be held on 4-5 April

The 5th Meeting of the Joint Monitoring Committee will be held on 4-5 April in Pskov, Russia. During the meeting the status of the Programme implementation will be reviewed, particularly in relation to the Large Scale Projects as well as the 1st and 2nd Call for Proposals of the Programme, and decisions necessary for further ensuring effectiveness and quality of the Programme will be made.

Read more

Events calendar
July 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Projects Map