Apstiprināta 2012. gada darba programma grantiem
Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Apvienotās vadošās iestādes 2012. gada darba programma grantiem ir apstiprināta Apvienotajā uzraudzības komitejā 2012.gada 29.martā.