Today is Tuesday, 2022.10.04

AQUA LIFE: Izdota grāmata „Izzini vidi” ūdens vides daudzveidības iepazīšanai

„Kas dzīvo un kādi augi sastopami tuvākajā ūdenstilpē?”- uz šo jautājumu praktiskā veidā varēs atbildēt vairāki tūkstoši skolēnu, kas projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ AQUA LIFE skolās saņems grāmatu „Izzini vidi”. Grāmata ir paredzēta kā papildus mācību līdzeklis pamatskolās bioloģijas stundās, lai veicinātu ārpusklases nodarbību dabā organizēšanu un kopā ar skolotāju skolēni varētu sīkāk iepazīt ūdens vides daudzveidību.Grāmatai pievienotie noteicēji paredzēti biežāk sastopamo ūdensaugu un ūdens bezmugurkaulnieku noteikšanai lauka apstākļos. Pie katra noteicējā iekļautā ūdensauga un ūdens bezmugurkaulnieka atrodama norāde uz grāmatas lappusi, kurā var izlasīt plašāku informāciju par konkrēto objektu. Grāmatu papildina kompaktdisks, kurā atrodamas maršrutu lapas un darba lapas. Nodarbību maršruti kopumā izstrādāti 10 teritorijām, kurās norisinājušās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRII-349 AQUA LIFE ūdenstilpju labiekārtošanas aktivitātes.Līdz šim bērniem vecumā no 12-14 gadiem projekta ietvaros ir īstenotas arī citas aktivitātes - eseju konkursi par vides problēmām, divas vasaras nometnes Latvijā, Riebiņu novadā un Krievijā, Sebežā, izglītojošie pasākumi mobilā „Zaļā laboratorija”, bērni ir piedalījušies arī publiskās ūdenstilpju sakopšanas talkās. Līdz projekta beigām rādīšanai bioloģijas stundās un diskusiju raisīšanai par ekoloģiskām problēmām tiks izveidots arī 10 minūšu garš video materiāls „Ūdens dzīve”.Projektā AQUA LIFE piedalās 11 projekta partneri - 6 Latgales un 4 Pleskavas reģiona pašvaldības. Projekta vadošais partneris ir biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, partneru lomā ir Riebiņu novada dome, Dagdas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Līvānu novada dome, kā arī Sebežas rajona administrācija, Pečoru pilsētas administrācija, Pitalovas rajona administrācija un Pleskavas rajona administrācija. Pašvaldības laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu īsteno virkni pasākumu, lai uzlabotu publisko ūdenstilpņu stāvokli pierobežas reģionos un veicinātu iedzīvotāju apzināšanos par draudzīgu attieksmi pret dabu un ūdens tilpnēm.
Projekta kopējais budžets ir EUR 579 932, 68, t. sk. ES līdzfinansējums 90% - EUR 521 939, 41, publiskais finansējums 10% - EUR 57 993, 27.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijas birojs un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Eiropas Savienību veido 28 Dalībvalstis, kuras ir nolēmušas pakāpeniski apvienot savas zināšanas, resursus un likteņus. Kopā, 50 paplašināšanās gadu laikā, tās ir izveidojuši stabilitātes zonu, demokrātiju un ilgtspējīgu attīstību, saglabājot kultūras daudzveidību, iecietību un individuālas brīvības. Eiropas Savienība ir apņēmusies dalīties savos sasniegumos un vērtībās ar cilvēkiem un valstīm arī ārpus tās robežām.

Informāciju sagatavoja:
Līga Upeniece
Projekta vadītāja
liga.upeniece2013@gmail.com
+371 26667058


Events calendar
October 2022
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Projects Map