Programmas Apvienotā uzraudzības komitejas astotā sanāksme notika Tallinā, Igaunijā
2013.gada 11.decembrī Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā uzraudzības komiteja (AUK) norisinājās Tallinā, Igaunijā. 2013.gadā priekšsēdētāja amats ir Igaunijas Republikas pārvaldībā un komitejas darbu vadīja Igaunijas Iekšlietu ministrijas, Eiropas teritoriālās sadarbības biroja padomniece Silja Lipp. Arī pārstāvis no Eiropas Komisijas Alejandro Eggenschwiler piedalījās sanāksmē.


AUK locekļi, pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Krievijas nacionālajām un reģionālajām iestādēm tika iepazīstināti ar pašreizējo projektu ieviešanas statusu (ieskaitot Liela mēroga projektus) un projektu riska pārvaldību, kā arī 2013.gada Gada plāna un Informācijas un vizuālās atpazīstamības plāna izpildi, Tehniskās palīdzības budžeta izpildi, kā arī vispārējiem Programmas finansēšanas jautājumiem un Audita darba grupas ziņojumu. Kopumā šai sanāksmei Apvienotais tehniskais sekretariāts un Apvienotā vadošā iestāde bija sagatavojusi 12 prezentācijas.


Apvienotā uzraudzības komiteja apstiprināja šādus darba dokumentus 2014.gadam – Gada darba plānu, Informācijas un vizuālās atpazīstamības plānu un Tehniskās palīdzības budžetu. Trīs piedāvātie Otrā projektu konkursa projekti – „Heritagebusiness”, „Perservenot to lose” un „LSG Development” tika apstiprināti kā paraug-projekti Programmas 2014.gada Eiropas sadarbības dienas aktivitātēm.


Priekšsēdētāja amats 2014.gadā pēc rotācijas principa tika nodots Krievijas Federācijai.


Patlaban 240 partneri (organizācijas un iestādes) no Igaunijas, Latvijas un Krievijas ir iesaistīti 45 divpusēju un trīspusēju standarta projektu un 5 stratēģisko projektu īstenošanā. Informācija par visiem 50 projektiem ir publicēta Programmas mājas lapas Projektu sadaļā.


Apvienotā uzraudzības komiteja ir atbildīga par efektīvu un kvalitatīvu Programmas ieviešanas procesu, apstiprinot projektus to finansēšanai un uzraugot Programmas ieviešanas procesu. Pārstāvis no Eiropas komisijas piedalījās Apvienotās uzraudzības komitejas darbā ar padomdevēja tiesībām.


Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros stratēģiskais mērķis ir veicināt kopīgas attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izmantojot tā izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp Eiropas savienību un Krievijas Federāciju. Konkrētais mērķis ir izveidot plašu pierobežas teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, kas tiks panākts ar dzīves standartu uzlabošanas aktivitātēm un klimata investīcijām.