Programm

Programmi eesmärk ja prioriteedid

Programmi eesmärk

Programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks.

PROGRAMMI PRIORITEEDID

Prioriteet I: Sotsiaalmajanduslik areng
See prioriteet keskendub piiriäärse regiooni konkurentsivõime strateegilisele arendamisele ettevõtluse ja tööturu arengu toetamise, kommunikatsioonivõrkude täiustamise ja regiooni turismipotentsiaali uurimise ning ka tõhusa ja ohutu piirisüsteemi tagamise kaudu.

Prioriteet II: Ühised väljakutsed
See prioriteet on suunatud ühiste probleemide lahendamisele ning ühistegevuste algatamisele ja jätkamisele ühist huvi pakkuvates valdkondades mõlemal pool piiri.

Prioriteet III: Inimestevahelise koostöö edendamine
See prioriteet keskendub väikesemahulistele tegevustele piiriäärsete regioonide koostöö parandamiseks, toetades tervet rida erinevaid tegevusi, mille teostajateks on regiooni parema integreerituse saavutamise kontekstis kriitilise tähtsusega regionaalsed ja kohalikud omavalitsused ja erinevad ühiskonna osapooled.

Programmipiirkond


Kes võivad taotleda?

Taotlejad ja nende partnerid peavad asuma (omama juriidilist aadressi) programmipiirkonnas. Kuni 20% programmist eraldatavatest vahenditest võib kasutada Eestis ja Lätis lähipiirkondadest pärit projektipartnerite kulutuste rahastamiseks.

Rakenduseeskirja artikli 40 kohaselt peab igasse projekti olema kaasatud vähemalt kaks projektipartnerit, kellest vähemalt üks projektipartner peab asuma ühe liikmesriikidest programmipiirkonnas ja vähemalt üks projektipartner Vene Föderatsiooni programmipiirkonnas.

Taotleja ja projektipartnerid peavad olema ühed järgmistest asutustest:
VKEd on Programmis osalemiseks abikõlblikud järgmistel tingimustel:

Rahastamine

Programmi kogumaht on 65 319 629 EUR, millest 47 774 729 EUR on Euroopa Ühenduse ning 15 909 000 EUR Venemaa finantseering ja 1 635 900 EUR on programmis osalevate  EL liikmesriikide  kaasrahastus tehnilise abi tarvis.
Täiendavalt panustatakse Eesti riigi eelarvest 9 081 558 EUR suuremahuliste piiriüleste koostööprojektide tarvis, mis hõlmavad partnereid Eestist ja Venemaalt.

Programmi ENPI kaasrahastuse määr  riiklikele - ning omavalitsusasutustele, avaliku sektoriga võrdsustatud asutustele, mittetulundusühendustele on kuni 90% projekti abikõlblikest kogukuludest. Toetusesaaja ja projektipartneri(te) omapoolne panus projekti peab moodustama vähemalt 10% projekti abikõlblikest kogukuludest. VKEd (ainult esimese prioriteedi raames) omafinantseerimise määr on min. 50%.

Programmi juhtimine

Õiguslik raamistik

Programm - Euroopa naabrus - ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013

ENPI määrus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1638/2006, 24. oktoober 2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta

Rakenduseeskirjad - Komisjoni määrus (EÜ) nr 951/2007, 9. august 2007, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/2006 (millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta) raames rahastatavate piiriüleste koostööprogrammide rakenduseeskirjad

Finantsmäärus - Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust

Komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, 23. detsember 2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

PRAG - Euroopa ühenduse üldeelarvest välistegevuse raames rahastatavate lepingute sõlmimise korda käsitlev praktiline juhend (2008)

PRAG - Euroopa ühenduse üldeelarvest välistegevuse raames rahastatavate lepingute sõlmimise korda käsitlev praktiline juhend (2010)

EL välistegevuse teabeedastuse ja nähtavuse suunise