Programma

Programmas mērķis un prioritātes

Programmas plašākais stratēģiskais mērķis ir veicināt kopējās attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs stars ES un Krievijas Federāciju. Specifiskais mērķis ir padarīt plašāko robežas teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, veicot pasākumus dzīves standartu un investīciju klimata uzlabošanai.

Programmas prioritātes

I  prioritāte – Sociālekonomiskās attīstības veicināšana

Prioritāte veicina sociālekonomisko, uzņēmējdarbības un biznesa attīstību, transporta, loģistikas un komunikācijas risinājumus, kā arī tūrisma attīstību.
   1.1. Sociālekonomiskās attīstības sekmēšana un uzņēmējdarbības un uzņēmumu dibināšanas veicināšana,
   1.2. Transporta, loģistikas un sakaru risinājumi,
   1.3. Tūrisma attīstība.

II prioritāte – Kopējie izaicinājumi
Prioritāte veicina kopīgu darbību vides un dabas resursu aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un sekmēšanā, kā arī enerģijas efektivitātes uzlabošanā.
   2.1. Kopīgas darbības, kas vērstas uz vides un dabas resursu aizsardzību,
   2.2. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana, vietējo tradicionālo prasmju atbalstīšana,
   2.3.  Energoefektivitātes uzlabošana prasmju atbalstīšana.

III prioritāte – Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana 
Prioritāte veicina vietējo iniciatīvu attīstību, vietējo un reģionālo institūciju administratīvās kapacitātes celšanu, sadarbību kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās. 
   3.1. Vietējas iniciatīvas attīstība, paaugstinot vietējo un reģionālo pašvaldību administratīvo kapacitāti, 
   3.2. Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās.

Programmas teritorija 

   Latvija: Latgale, Vidzeme, (Rīga un Pierīga kā papildus teritorijas); 
   Igaunija: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, (Põhja-Eesti kā papildus teritorija); 
   Krievija: Leningradas apgabals, Pleskavas apgabals, Sanktpēterburga. 

Finansējuma saņēmēji un projektu partneri: 

-  Nacionālās, reģionālās un vietējās valsts iestādes;
-  Apvienības, ko izveidojušas viena vai vairākas nacionālās, reģionālās vai vietējās iestādes;
-  Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas (jebkuras juridiskas organizācijas, ko pārvalda publiskās tiesības vai privātās tiesības):
          - kas izveidotas ar konkrētu mērķi kalpot vispārējām interesēm, bez rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
kam ir juridisks statuss;
          - ko galvenokārt finansē valsts, reģionālās vai vietējās iestādes vai citas organizācijas, ko pārvalda publiskās tiesības vai kas ir pakļautas šo organizāciju uzraudzībai, vai kam ir administratīva, pārvaldes vai uzraudzības padome, kurā vairāk kā pusi no dalībniekiem ir iecēlusi valsts, reģionāla vai vietēja institūcija vai citas organizācijas, ko pārvalda publiskās tiesības (piemēram, municipālie un valsts uzņēmumi, arodbiedrības, ārstniecības iestādes, muzeji utml.);
-  Apvienības, ko izveidojusi viena vai vairākas organizācijas, ko pārvalda publiskās tiesības;
-  NVO un citas bezpeļņas organizācijas;
-  Izglītības iestādes (skolas, pirmsskolas iestādes, augstskolas, institūti, universitātes);
-  Mazie vai vidēji uzņēmumi (MVU) (tikai 1. prioritātes ietvaros).

MVU var kvalificēties dalībai programmā ar šādiem nosacījumiem:

1. privātuzņēmums ir mikro, maza vai vidēja lieluma uzņēmums, kas nozīmē, ka tas nodarbina mazāk kā 250 cilvēkus, un tā gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un/vai tā gada bilance nepārsniedz 43 miljonus eiro;
2. MVU var kvalificēties finansējumam projektos, kuru tiešais mērķis ir nekomerciāls;

3.projektu, kuros piedalās MVU, rezultātiem ir jābūt pieejamiem plašākās sabiedrības izmantošanai;
4. MVU piedalīšanās gadījumā maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 50% no šī MVU kopējām attiecināmajām izmaksām;
5. MVU nevar būt projektu labuma guvēji;
6. MVU nevar būt vienīgie partneri no valsts, kas piedalās Programmā.

Finansējums

Programmas kopējais finansējums ir 65 319 629 EUR, no kuriem 47 774 729 EUR ir Kopienas finansējums, 15 909 000 EUR ir Krievijas Federācijas finansējums, 1 635 900 EUR ir ES valstu, kas piedalās programmā, finansējums tehniskajai palīdzībai.
Papildus finansējumu 9 081 558 EUR ir piešķīrusi Igaunijas valdība Igaunijas un Krievijas kopīgiem liela mēroga projektiem.

- Programmas līdzfinansējuma likme valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām ir līdz 90%;
- līdzfinansējums projekta labuma guvējiem un  projektu partneriem jānodrošina vismaz 10% apmērā;
- līdzfinansējums maziem vai vidējiem uzņēmumiem ir vismaz 50%.

Programmas vadība

Programmas vadības struktūra ietver:
1. Apvienotā uzraudzības komiteja,
2. Apvienotā vadošā iestāde (AVI),
          - AVI iekšēja revīzijas daļa,
          - AVI finanšu vadības daļa,
          - AVI programmas vadības daļa, 
 3. Apvienotais tehniskais sekretariāts,
 4. Apvienotās tehniskās sekretariāta filiāles,
 5. AVI iekšējā revīzijas darba grupa.